Βόρεια Μακεδονία

1 ομάδες που συμμετέχουν

Πίνακας κατάταξης

Όνομα ομάδας Σχολείο Πόλη Βήματα

Σκόπια Space Cadetts

QSI Skopje

Skopje

18

Εθνικός διοργανωτής

Εθελοντής τοπικός εκπαιδευτικός:

Ana ?ivkovi?